Algemene voorwaarden DeKinderdiëtist Daphne

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Toepasselijkheid 

Gebruiker is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

4. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

5. Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. DeKinderdieëtist Daphne werkt contractvrij en heeft dus geen overeenkomst met de zorgverzekeringen. Voor de meest actuele tarieven kunt u navraag doen bij uw diëtist. 

6. Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

7. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 5, zal de diëtist een factuur sturen. Indien het mogelijk en gewenst is, kan de opdrachtgever de factuur zelf indienen bij de zorgverzekering om een (gedeeltelijke) declaratie aan te vragen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de factuur ontvangt, loopt er een betalingstermijn van 14 dagen.

8. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

9. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 7 en 8 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

10. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

11. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Gebruiker staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Klant op grond van het Klantmaatschap redelijkerwijze mag verwachten.

12.2  Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, dan voor andere doelen dan in de Overeenkomst is vastgelegd.

12.3 Gebruiker is niet verantwoordelijk van gebreken door designen/of programmeerfouten van DeKinderdiëtist Daphne.

12.4 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, en met betrekking tot alles wat gebruiker ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan gebruiker.

12.5 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

12.6 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

12.7 Het Klantmaatschap van Klant is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met gebruiker is overeengekomen.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten worden overgedragen van gebruiker aan klant.

13.2 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

13.3 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen.

 

14. Conformiteit en Garantie

14.1 Gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

14.2 Gebruiker geeft nooit garantie op resultaten die door een product/ dienst bereikt kunnen worden door Klant.

14.3 Een door gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan gebruiker schriftelijk te worden gemeld.

 

15. Overige bepalingen

15.1 Verhindering deelname programma – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, Ook heeft DeKinderdiëtist Daphne geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

15.2 Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt DeKinderdiëtist Daphne voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Daphne Zaalberg ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

15.3 Aansprakelijkheid bijeenkomst – DeKinderdiëtist Daphne spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is DeKinderdiëtist Daphne alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van DeKinderdiëtist Daphne is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor DeKinderdiëtist Daphne verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van DeKinderdiëtist Daphne, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is DeKinderdiëtist Daphne niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

15.4 Beelden bijeenkomsten – DeKinderdiëtist Daphne kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. DeKinderdiëtist Daphne heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

15.5 Een programma van DeKinderdiëtist Daphne is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt DeKinderdiëtist Daphne in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met DeKinderdiëtist Daphne op te nemen.

 

16. Privacy

16.1 Gebruiker respecteert de privacy van de Klant. Gebruiker zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van gebruiker is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

16.2 Gebruiker zal nimmer persoonsgegevens van Klant verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Gebruiker zal Klant daarover vooraf informeren.

16.3 Gegevens verstrekt door Klant zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

 

17. Klachten
DeKinderdiëtist Daphne doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.Bekijk hier de informatiefolder“Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Contactgegevens
DeKinderdiëtist Daphne
Zuidhof 15, 2381LR Zoeterwoude
06-12044057
www.dekinderdietist.com / daphne@dekinderdietist.com

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2021